pixel
სასიყვარულო ჰოროსკოპი

ქალწული

კვირის თვის
14 ივნისი - 20 ივნისი
ქალწულები განსაკუთრებით მგრძნობიარე იქნებიან კვირის შუა ნაწილში. თუ რომანტიკის სრულად შეგრძნება სურთ, საჭიროა 15-17 ივნისის ინტერვალში მინიმუმადე დაიყვანონ საქმეზე კონცენტრაცია და დრო გაატარონ საყვარელ ადამიანთან. ასევე, საჭიროა თავი აარიდონ დამრიგებლურ ტონს და წვრილმანებზე ყურადღების გამახვილებას.