• ჰაერი წმინდა ნახო – ბედნიერებას მიაღწევ.

• ჰაერში ფრენდე – ბედნიერებას მიაღწიო.